Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Thăm “địa ngục trần gian”
Tác giả: achthinh
Nhà tù Sơn La- nơi thực dân Pháp đã giam cầm, đoạ đầy, tra tấn nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Nhưng cũng chính nơi đây, những người cộng sản Việt Nam đã nêu cao ý chí bất khuất, kiên cường, biến nhà tù thành trường học cách mạng, đấu tranh cùng đồng bào cả nước làm nên Cách mạng tháng Tám thành công…
Ảnh bộ
Tác giả: Nice
Số lượng hình: 16
Tác giả: Đánh Khoá
Số lượng hình: 1
Tác giả: cohetngu
Số lượng hình: 9
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 7
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 8
Tác giả: nguyenanhnt
Số lượng hình: 3
Tác giả: adegsm
Số lượng hình: 5
Tác giả: haikeu
Số lượng hình: 1
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 7
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 8
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 9
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 6
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 6
Tác giả: HTCOneX
Số lượng hình: 12
Tác giả: txminh
Số lượng hình: 10
Tác giả: chuot beo
Số lượng hình: 6
Tác giả: N80
Số lượng hình: 9
Tác giả: nhimphich
Số lượng hình: 14
Tác giả: coong
Số lượng hình: 15
Tác giả: minhchau2005
Số lượng hình: 12