Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Chợ cá Thuận Phước
Tác giả: loayhoay
2007. Đà Nẵng.
Ảnh bộ
Tác giả: SonTT
Số lượng hình: 7