Ảnh bộ hay
Ảnh bộ: Bác Nguyễn Tấn Vinh
Tác giả: usbmedia
Bác Nguyễn Tấn Vinh, 78 tuổi đời, 1 tuổi Xóm.
Ảnh bộ
Tác giả: SonTT
Số lượng hình: 7